IVG.it - Notizie in tempo reale, news a Savona, IVG: cronaca, politica, economia, sport, cultura, spettacolo, eventi ...

Idv, da Albenga duro attacco di Barbieri: “Situazione antidemocratica nel partito”

Albenga. Ancora voci di dissenso tra i dirigenti locali dell’Italia di Valori. Gianfranco Barbieri, responsabile per Albenga, contesta la mancanza di pluralismo all’interno dell’organizzazione dipietrista, soprattutto alla luce delle recenti elezioni amministrative. “Sin dall’inizio ho creduto nei valori che il movimento ha cercato di portare avanti e cioè legalità, trasparenza e questione morale, ma a distanza di tutti questi anni non posso dire che tali obiettivi sono stati raggiunti. La gestione del partito da parte del segretario regionale Giovanni Paladini e del segretario provinciale di Savona Rosario Tuvè sta causando una mancanza di democrazia all’interno dell’Italia dei Valori” afferma Barbieri.

“Oggi non si tratta più di condividere un percorso di ideali, ma di opportunità personali che di volta in volta si presentano nelle varie consultazioni elettorali. Orami Italia dei Valori è diventato come un treno in cammino, le persone salgono si siedono in carrozza e alla prima fermata scendono con la valigia fatta dagli iscritti” rincara Barbieri.

Barbieri parla di “situazione antidemocratica” e cita “la nomina fatta nel listino regionale da parte del presidente Di Pietro a favore di un iscritto non appartenente alla realtà ligure, ossia Marusca Piredda; le nomine nei vari enti locali portate avanti a livello regionale e provinciale senza che i vari direttivi regionali e provinciali vengono sentiti e coinvolti; le candidature che a qualsiasi livello non hanno tenuto e non tengono conto delle realtà locali, come l’imposizione da parte dal consigliere regionale Stafno Quaini fatta nella scelta dei candidati alle elezioni amministrative del Comune di Loano”.

“Si potrebbe continuare ancora e sono certo che le varie polemiche in corso tra il consigliere regionale e l’attuale segretario provinciale porterebbero alla conclusione che ormai il partito dell’Italia dei valori in Liguria è gestito da solisti che per il solo fatto di essere stati eletti si credono unti dal signore. Pertanto – conclude Gianfranco Barbieri – si chiede al segretario provinciale che come al solito continua ad essere silente e al aegretario regionale di volere convocare un’assemblea degli iscritti della provincia di Savona, onde confrontarsi sull’organizzazione e la gestione del partito”.

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

 1. Scritto da poliedrik

  Grassie prettydog53,,,ti sèèei troppu generuusu,,,
  ti vegghi, u partiu a livellu nassiunale u l’è ina cosa mentre a livellu lucale nun sulu in liguuria, u l’è in atra. Quaini u g’ha di meriti e u me gusta nun sulu perchè u l’è de sinistra anche perchè u g’ha in modu de fà pulittica ciuttosto trasparente e sensa troppi cumprumissci. In moddu in po’ cumme fajjevan i cumunisti de’nnaotta
  Armenu fin a l’atru giurnu,,,,auù, paàeggi sun basììii da’a’svolta cun sti noevi persunaggi.
  A speru cu’se ripiggja, primma de tjjiase quarche saetta da Rumma. Saette da Zena nu, quelle ‘nu poennan ‘rivà perchè u nu sajà certu u Paladini a tiàaghele,,,, uvviamente,,,, u rischiu u’l’è de perde cunsensi e oommi validi in tu teritoriu. Cumme a Loaà, stù Pavarin o Arbenga stu Barbieri pemmì sun ommi validi e a sajeva ina mézsa mussa trascuraali e lasciali andà via.
  Sun gente che nu’ an mai camgioun de’casacca e suttu’st’aspettu sun inataccabili. Invece, a riteggnu che a Sanna u prublema u sejje in po’ ciu’ seriu,,, u segretariu pruvinciale pemmì u nu va ben e u g’ha rajun Steffanu, quandu ‘u’dijje che a Sanna u partiu u l’è in po’ stalliìu.
  L l’alternativa a nu poè’éesse quellu noevu cu l’è sciurtiu, pe’i stéessi mutivi du messaggiu precedente,,, sensa duvei ripette a surfa,,,, Invecce, u purrjieva afiancàgghe in aàtru in po’ ciùu lestu e attivu in maneéa da falu truttà.
  A livellu reggiunale, invecce, u ghe serve in cuurdinature cu ghe permetta ‘de pudéese defilà in po’ e sciurtì da stà pulemmica. Anche pè stru iputetticu cuurdinature sajian necessarie carateristiche esatamente oposte a quelle c’an scatenoun ‘a pulemmica du cimentu neigru,,, ^___^
  A pensu che invecce de aveéghe uuna legiun de tutti i culuri u l’è preferibile avééghe sulu ‘na squadretta de’ommi seguui e che poessan rapresentà u partiu sensa métte in imbarassu nisciuun! Urmai u tempu di partìii cun tanti tesserè in futucoppia u l’è finiiu, u cunta de ciuù aveéghe pochi ommi ma cun ‘é cujje.
  Ma sun sulu cunsiderasiui persunali che nu cuntan ninte,,,
  tantu mi restu sempre russu,,,e me ne battu ‘é nonne,,,^^_|_^^

 2. Scritto da prettydog53

  il commento di poliedrik è perfetto

 3. Scritto da svullo

  Questa situazione era già nota da più di due annii, molla tutto Gianfranco, sbattendo la porta !!!!!!!!!!

 4. Scritto da poliedrik

  U g’è in po de misteru in te ‘stu partiu, chi in liguria.
  U Qualini u me pa che in tempo u fusse cumunista ma auù u ‘ha caregoun di elementi de destra e paeggi imubiliaristi. A demucrassia a cuntempla anche questu ma a gente a nu capisce ciù se l’imagine du partiu a l’è stacchì. Mi a pensu che primma de mette un cu pruvegne da partii de estrema destra drentu e candidàli in t’in partiu de sinistra, sajeva mejju fali stà a purgà in po’ cumme u se fà cun ‘è lumasse. Doppu, si avjan supurtoun u tratamentu e sajan cunvertii u discursu u l’é diversu.
  U rischiu u l’é quellu de pèrde credibilitè,,,,
  Ma l’IDV auù u l’a boeseggnu de tesserà e diventà forte in tu teritoriu,,,,

 5. lui la plume
  Scritto da lui la plume

  Chi si accinge a leggere questa sbrodolata comprende che:
  “pare vi siano problemi nella spartizione del bottino”.
  .
  Tutti uguali ….. troppe poltrone … andrebbero eliminate.